Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Szepesváralja, evangélikus templom

A szepesváraljai zsinat négyszázéves évfordulója

 

Az 1614-ben tartott szepesváraljai evangélikus zsinat 400 éves évfordulójára a szlovákiai evangélikus egyház nagy ünnepséget rendez Iglón. Miért is olyan jelentős ez az alkalom? A régi lőcsei krónika, a lőcsei evang. gyülekezet története ad választ.

 

A tizenötéves háború során, amely 1591 óta a török ellen változó eredményekkel folyt, 1604-ben a protestánsokra veszélyes helyzet alakult ki. A császári udvar, a jezsuitáktól biztatva és katonaságtól megtámogatva, elhatározta, hogy az északkelet-magyarországi szabad királyi városokban elveszi az evangélikusoktól templomaikat, iskoláikat és katolikusoknak adja. Kassán Belgiojoso főkapitány ágyúkat vontatva a Szent Erzsébet-dóm elé elvette azt. Lőcse volt kiszemelve, mint következő áldozat. A császár nevében megjelent Pethő Márton prépost az időközben katolikussá lett szepesi főispán, Thurzó Kristóf, a királyi parancsot felmutatva követelték a templomok, egyházi épületek átadását.

 

Zabler Péter lőcsei evangélikus lelkész beszéde után a lőcseiek elhatározták, hogy ellenállnak a parancsnak, nem engednek. A Hain-krónika szavai szerint: "a bíró és a tanács az egész polgársággal és a presbitériummal együtt esküvel kötelezte magát, hogy Isten tiszta igéje mellett és az ágostai hitvallás mellett testüket-lelküket, becsületüket és vagyonukat felteszik, és sem Istennel, sem igéjével szemben hitszegőkké nem válnak." A királyi parancsra ezt válaszolják: "De hogy ő királyi felsége, legkegyelmesebb urunk azt követelje tőlünk parancsában, hogy templomainkat, iskoláinkat, kolostorainkat és kórházunkat és minden egyházi vagyonunkat átadjuk, lelkipásztorainkat elűzzük és végül Isten egyedül üdvözítő igéjéről és ágostai hitvallásunkról lemondjunk, a legcsekélyebbet sem vagyunk hajlandók tenni." (Szepességi krónika, Bp.1988, 122).

 

A lőcseiek állhatatossága meghozta a gyümölcsét: Pethő prépost kénytelen volt elvonulni és a Bocskai-szabadságharc végeredményeképpen, az 1606-og bécsi békében, ill. az azt becikkelyező 1608-as országgyűlésben a protestánsok vallásszabadságát megvédeni Magyarországon. Illésházy István evangélikus nádor (1618-1609) után az ugyancsak evangélikus Thurzó György nádor (1609-1616) támogatásával 1610-ben a zsolnai zsinat létrehozta az evangélikus egyház szervezetét a Felvidék nyugati felében. 1614-ben a Felvidék keleti felében - amelyet akkor Felső-Magyarországnak neveztek - a szepesváraljai zsinat hozta létre az evangélikus egyházszervezetet. Két egyházkerületet, azaz szuperintendenciát (mai szóval püspökséget) szerveztek: a szabad királyi városokét és a külön Szepes-Sáros vármegyeit. Előzőnek Zabler Péter lőcsei lelkész lett a szuperintendense, utóbbinak Xylander István szepesváraljai lelkész.

Végül is csak az előbbi szuperintendencia, az északkelet-magyarországi öt szabad királyi városé (Kassa, Lőcse, Eperjes, Bártfa, Kisszeben) maradt fenn.

 

Ezek a városok váltak a magyar evangélikusság erős bástyáivá. és védelmezőivé. Itt nyílt meg 1667-ben a főiskolai rangú eperjesi evangélikus kollégium. Az ellenreformáció azonban ezt követően végső rohamot intézett a magyarországi protestánsok ellen: a gyászévtized (1671-1681) során a pozsonyi vésztörvényszék a protestáns prédikátorokat elítélte, többeket gályarabságra hurcoltak. A lőcsei evangélikusok templomait, iskoláját 1674-ben vették el. A Thököly-szabadságharc következtében, annak elvesztése ellenére mégis sikerült legalább a városfalon kívül felépíteni az első evangélikus fatemplomot, 1687-ben, majd 1713-ban a másodikat a mai evangélikus temető területén.

 

Nehéz küzdelmek után, állhatatos kitartással sikerült megvédeni és megőrizni az evangélikus hitet, egyházat és iskolát Lőcsén és a Felvidéken. Erre is emlékeznek idén, a szepesváraljai zsinat négyszázéves évfordulóján a szlovákiai evangélikusok.

 

Czenthe Miklós

 

Fényképek

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.