Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2011. szeptember - Lőcsei konferencia

2011.02.01

 

 

 

Short description of the project, including its aims in Hungarian, Slovak, German, Polish and English languages

 

 

Europe for Citizens Programme 2007 – 2013

Action 2 – Active Civil Society in Europe

Measure 3 – Support for projects initiated by civil society organisations

 

EU registration number: 514832-EFC-1-2011-1-HU-EFC-CSP

 

 

EU decision is expected by the end of June 2011

 

 

„A jövőt segíti a múlt”

 „Minulost' napomáha budúcnosti”

„Die Zukunft ist von der Vergangenheit geholfen”

 Przyszłos'ć wspomagana przez przeszłos'ć”

„The past helps the future”

 

 

 

 

HU.. 2

SL. 3

GE. 4

PL. 5

EN.. 6

Pályázó/ Uchádzač/ der Bewerber/ Uczestnik konkursu/ Applicant 7

Partner 7

Támogató szervezet / Podporovatel organizácia/Unterstützer Organisation / Sponsor organizacja /Supporting organisation. 7

 

 

 


 

HU

A projekt elsődleges célkitűzése Szlovákia, Lengyelország, Németország és Magyarország civil szervezetei között a kölcsönös megértés és a párbeszéd erősítése a Szepesség történelmi személyiségei (Weisz János, Genersich Sámuel, Zsedényi Ede, Hajnóczy R. József, Steinhausz László és Greschik Viktor) gazdag, közös kulturális, többnyelvű családi hagyatékának feltárásával és továbbfejlesztésével a régióban.

További cél a “jó gyakorlat” terjesztése a projektben aktívan résztvevő civil szervezetek segítségével, hogy a kölcsönös tolerancia és a kiszélesített párbeszéd területén fenntartható hatás legyen elérhető. Ennek eszközei a civil szervezetek megerősített hálózata és a projekt termékeinek terjesztése.

4 esemény lett tervezve. Az 1. és 2. esemény előkészítő, a 4. pedig után gondozó tevékenységeket tartalmaz.

Az események helyszíne Lőcse és környéke. (Szlovákia).

Az 1. esemény 2011. augusztus 5-7. között a projekt, mint egész végleges tervezését szolgálja, beleértve a 3. esemény pontos rendezési körülményeit, programjának és résztvevői listájának finomítását.  

A 2. esemény 2011. szeptember 09-11. között a 3. esemény lebonyolításához szükséges szervezési és logisztikai intézkedéseket ellenőrzi a helyszínen, átnézi és finomítja a benyújtott előadásokat, véglegesíti a résztvevők listáját és ellenőrzi a foglalásokat.

A 3. esemény indikatív időpontja 2011. szeptember 22-25. az elérhető helyszíni feltételektől függően.  A 3. esemény a párbeszédet, a közös értékek tanulmányozását és kutatását, továbbá a hálózatépítést szolgálja a „Jövőt segíti a múlt” konferencia segítségével és a Szepesség multikulturális történelmi helyeinek meglátogatásával.

A 4. esemény indikatív időpontja 2011. október 28-30. függően a 3. esemény időpontjától. A 4. esemény a projekt termékeinek terjesztését és a további együttműködés tennivalóinak számbavételét szolgálja.


 

SL

 

Primárnym ciel'om projektu je posilnit' dialóg a spoločné chápanie občianských organizácií na Slovensku, Pol'sku a Maďarsku, objavovaním a ďals'ím rozvojom ich spoločných kultúrnych viacjazyčných "Zips" rodín a ich tradícií v regióne (Weisz János, Genersich Sámuel, Zsedényi Ede, Hajnóczy R. József, Steinhausz László a Greschik Viktor).

Ďals'ím zámerom je rozs'irovat' "najleps'iu prax" v zmysle vytvárania udrz'atel'ného vplyvu na vzájomnú toleranciu (napomáhaním občianskym organizáciam byt' aktívnymi v projekte) a ovplyvňovat' v populáciách v regiónov vzájomný dialóg. K dosiahnutiu tohto prístupu sú dôlez'ité cesty  a prostriedky spočívajúce v posilňovaní siete občianskych organizácií  a distribuovaní produktov vytvorených týmto projektom.

Sú plánované s'tyri podujatia. Tieto sú srdcovou zález'itost'ou projektu. Podujatia č. 1 a č.2 sú prípravné  a podujatie č. 4 sú následné aktivity.

Miestom podujatí je Levoča a okolie (SK).

Podujatia č. 1 v dňoch 5-7. August 2011 slúz'ia pre konečné plánovanie projektu ako celku, vrátane definovania presného miesta konania, vyladenie programu a zoznamu účastníkov na podujatí č. 3.

Podujatie č. 2 09-11. Sept. 2011 slúz'i na kontrolu organizačných opatrení a dopravy na miesto, kontrola a ladenie predloz'ených prezentácií a finalizovanie zoznamu účastníkov a kontrola rezervácií.

Navrhovaným termínom podujatia č. 3 je 22-25. Sept. 2011, v závislosti od dostupného zariadenia na mieste. Ciel'om podujatia č.3 je dialóg, s'túdium a výskum spoločných hodnôt a siet'ovanie prostredníctvom konferencie " Minulost' napomáha budúcnosti" a návs'teva multikulturálnych historických miest Spis'a.

Navrhovaný termín pod. č. 4 je v dňoch 28-30. okt. 2011 v závislosti od moz'ností zariadenia podujatia č. 3, a slúz'i na rozs'irovanie produktov projektu a diskúsie o opatreniach ďals'ej spolupráce.

 

 

GE

Das primäre Ziel des Projektes ist die Stärkung des gemeinsamen Verstehen und Dialog unter den Zivilorganisationen der Slowakei, Polen, Deutschland und Ungarn durch Eröffnen und Weiterentwicklung der reichen, gemeinsamen kulturellen mehrsprachigen Traditionen der Zipser geschichtlichen Personalitäten, wie Johann Weisz, Samuel Genersich, Ede Zsedényi, Jozef R. Hajnóczy, László Steinhausz und Viktor Greschik.

 

Zusätzliches Ziel ist die Verbreitung der „guten Praxis” mit Hilfe von im Projekt aktiv teilnehmenden Zivilorganisationen, damit eine erhaltbare Wirkung auf dem Gebiet der gegenseitigen Toleranz und des verbreiterten Dialogs ereichbar wäre.

 

4 Ereignisse wurden geplant. Das Ereigniß 1. und 2. sollen das Hauptereigniß vorbereiten, das Ereigniß 4. soll das Projekt abschließen.

 

Der Ort der Ereignisse ist in der Stadt Leutschau (Slowakei) geplant.

 

Ereigniß 1.: 05-07. August 2011. – dient für Bestätigung der Planung des Projektes, einschließlich der genauen Umständen des Hauptereignisses, sein Programm, die Anzahl seiner Teilnehmer.

 

Ereigniß 2.: 09-11. September 2011. – dient für das Überprüfen am Ort der organisatorischen und logistischen Maßnahmen notwendig für die Abwicklung des Ereignises 3., der Vorlesungen, der Liste der Teilnehmer und der Buchung der Quartieren.

 

Die Indikativzeit des Hauptereignises 22-25 September 2011. abhängig von den lokalen Bedingungen. Es dient für das Dialog, das Studieren und Forschung der gemeinsamen Werte, und für den Partnerschaftsnetzbau durch die Konferenz „die Zukunft ist von der Vergangenheit geholfen” und durch Besichtigung der multikulturellen geschichtlichen Ortstellen der Zips.

 

Die Indikativzeit des Ereignises 4. 28-30. Oktober, sie hängt von dem Zeitpunkt des Hauptereignisses ab. Es dient für die Verbreitung des Produktes des Projekts, und die Zusammenfassung des Gesamtergebnisses und der Aufgaben der weiteren Zusammenarbeit.


PL

Pierwszorzędnym celem niniejszego projektu jest wzajemne zrozumienie i umocnienie dialogu między organizacjami cywilnymi Słowacji, Polski, Niemiec i Węgier, czerpiac przykład z bogatych, tradycji historycznych Spiszu, odkrywajac/badajac wspólne wielojęzykowe dziedzictwo wybitnych przedstawicieli spiskich rodzin (János Weisz, Sámuel Genersich, Ede Zsedényi, R. József Hajnóczy, László Steinhausz i Viktor Greschik) dla dalszego rozwoju regionu.

Następny cel to rozpowszechnnienie „dobrej praktyki” w realizacji projektu, aktywny udział i pomoc przedstawicieli organizacji społecznych, w duchu tolerancji i na płaszczyznie szerokiego dialogu, dla osiagnięcia stałego rozwoju. Srodkami tego jest rozszerzona sieć organizacji cywilnych i „kolportacja  produktów” projektu.

Zaprojektowane sa 4 spotkania. 1 i 2 to spotkanie przygotowawcze, 3 zasadnicze, 4 zas', to spotkanie reasumujace i zamykajace projekt.

Miejsce wydarzeń Levoca i okolice. (Słowacja).

1.     spotkanie: 05-07 sierpień 2011 roku, planowanie końcowe, ostateczne omówienie warunków organizacyjnych, programu , listy uczestników.

2.     spotkanie: 9-11 wrzesnia 2011 roku, przed 3 etapem projektu, potrzebna praca organizacyjna, logistyczna i kontrola na miejscu , przeglad i opracowanie wykładów, sformuowanie ostatecznej listy uczestników, kontrola rezerwacji.

3.     spotkanie: 22-25 wrzesnia 2011 roku, planowany termin konferencji. 3 etap projektu – dialog, poznanie i badanie wspólnych wartosci, umocnienie kontaktów i ich sieci przez organizowana konferencję pt. Przyszłosć wspomagana przez przeszłosć”, z odwiedzeniem różnych , wielokulturowych miejsc na Spiszu.

4.     spotkanie: 28-30 pazdziernika 2011 roku, uzaleznione od terminu 3 szczebla spotkań. To spotkanie ma na celu rozpowszechnianie „końcowych produktów projektu” i omówienie dalszych działań.

 


EN

The primary aim of the project is to strengthen the dialogue and common understanding of the civil organizations in Slovakia, Poland, Germany and Hungary by discovering and further developing the rich common cultural, multilingual Zips’ family (Weisz János, Genersich Sámuel, Zsedényi Ede, Hajnóczy R. József, Steinhausz László and Greschik Viktor) tradition in this region.

Further aim is to disseminate "best practice" in order to generate sustainable impact in mutual tolerance (by the help of the civil organizations being active in the project) and to influence the population of the regions to widen dialogue. For that the ways and means are the strengthened network of the civil organizations and distribution of the products generated by the project.

4 events were planned.  The event is the heart of the project. The events 1 and 2 are for the preparatory and event 4 for the follow up activities.

The site of the events is “Levoca” and its surroundings (SK).

The event 1 at 5-7 of August 2011 serves for final planning of the project in a whole, including defining the exact venues, fine tuning the programme and list of participants of event 3.  

The event 2 at 09-11 of September 2011 serves for controlling the organizational measures and logistic on the spot, control and fine tune the presentations submitted and to finalize the list of participants and control of the reservations.

The indicative date of event 3 is 22-25 of September 2011, depending of the available facilities at site. The event 3 is aiming at the dialogue, the study and research of the common values and the networking by the help of conference “The past helps the future” and visits of multicultural historical locations of Zips.

The indicative date of event 4 from 28-30 of October of 2011, depending of the available facilities of the event 3 at site, and serves the dissemination of the project’s products and to discuss measures of further cooperation.

 

 

 


 

 

Pályázó/ Uchádzač/ der Bewerber/ Uczestnik konkursu/ Applicant

Budavári Evangélikus Egyházközség_BEE

 

 

Partner

  1. Evangélikus Egyházközség, Levoca, Slovakia_EvEgyL
  2. Spissky Dejepisny Spolok - Zipser Historical Society- Szepesi Történelmi Egyesület _SDS
  3. Bolyai János vonósnégyes _BJvn
  4. Kárpát-német Egyesület Szlovákiában, Karpatskonemecky Spolok na Slovensku, Karpatendeutscher Verein in der Slowakei. Felső-szepesség régió _KNS
  5. Érdi Lengyel- Magyar Közhasznú Kulturális Egyesület _LEMKE
  6. Towarzystwo Polsko-Węgierskie w Lubaczowie - Lengyel- Magyar Társaság Lubaczówban

 

 

Támogató szervezet / Podporovatel organizácia/Unterstützer Organisation / Sponsor organizacja /Supporting organisation

  1. Dr. Genersich Antal Alapítvány
  2. Budapesti Német Evangélikus Egyházközség

 

 

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.