Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A Szepesség Emlékkönyv, mely a "Szepesi Egyesület Budapesten" fennállásának 50. évfordulójára jelent meg, leírja a Egyesület 1876. évi megalakulásának mozzanatait.

A "SZEPESI EGYESÜLET BUDAPESTEN"
1876 - 1926

(részlet)

Írták: Ulbrich Gyula, bankfőtisztviselő, a Szepesi Egyesület titkára és Kirschner János, cégvezető, a Szepesi Egyesület pénztárosa.

Félszázadja annak, hogy néhány lelkes szepesi ifjú, Budapesten tanuló főiskolai hallgató agyában megfogamzott a Szepesi Egyesület megalapításának eszméje. Látták, tapasztalták, milyen nehéz a fővárosban tanuló ifjak helyzete, különösen azoké, kik hazulról támogatásra nem számíthatnak. Az eszme megfogamzott és már 1876 január 8-án Renner Adolf elnöklete alatt összeültek, hogy eszméjüket megvalósítsák. Tervük kivitele azonban nehézségekbe ütközött, amint ezt a kiküldött bizottság - melynek tagjai voltak: Alexy János, Dirner Gusztáv, Greisinger Mihály, Markos István, Renner Adolf, Renner I., Steinhausz László, Still Nándor és Ulbrich Ede - február 6-án tartott értekezletükön jelentette, minthogy az egyetemi tanács nem volt hajlandó a vallás- és közoktatásügyi minisztériumnak jóváhagyandónak véleményezni oly egyesületet, mely a "segélyezés mellett a tagokat ellenszolgáltatásképpen társas összejövetelek és mulatságok által kártalanítja".

Az ifjak nem vesztették el a kedvüket, hanem oly módon segítettek magukon, hogy a február 6-ára egybehívott értekezletre a Budapesten lakó és önálló foglalkozással bíró szepesi férfiakat hívtak meg, kik ezután a főiskolai hallgatók által tervbe vett egyesület megalapításának ügyét kezükbe vették, és azt csakhamar meg is valósították.

1876. február 9-én, tehát az értekezlet után harmadnapra, már összeült egy szervező választmány, tagjai: dr. Alexy Albert, dr. Bartsch Gusztáv, Beer Zsiga, Bexheft Ármin, Dirner Gusztáv, Dudinszky Emil, dr. Flittner Frigyes, Gärtner Sándor, dr. Grünwald Róbert, Haberern Jonathan, Harkos István, dr. Hunfalvy János, dr. Hunfalvy Pál, Klug Ottó, Koller Béla, Krivácsy József, Lindner Ernő, Lux Ede, Maertz Sándor, dr. Oszterlamm Szilárd, Renner Adolf, Scholtz Gusztáv, Steinhausz László, Still Nándor, Swoboda István, Tomasek Béla, Teschler György, Uhlárik Mátyás, Weber Rudolf és Zimó Vazul. E szervező választmány határozatilag kimondotta, hogy:

1. Az egyesület célja a segélyezés legyen. Társas élet előmozdítására sem a tagsági díjak, sem az egyesület más jövedelme nem fordítható.

2. Minden szepesi, ha Budapestre jön, segélyezhető, ha arra érdemes.

3. Az új egyesület címe:"Szepesi Egyesület Budapesten".

Ezzel az egyesület alapja meg volt vetve. A harmincas választmány dr. Bartsch Gusztáv, Bexheft Ármin, dr. Flittner Frigyes, Koller Béla, Renner Adolf és Tomasek Frigyes tagokat bízta meg az alapszabályok megszerkesztésével. Az általuk bemutatott alapszabály tervezetet az április 8-án Krivácsy József elnöklete alatt megtartott közgyűlés élénk vita után elfogadta és a belügyminiszterhez jóváhagyás végett felterjesztette.

Az alakuló közgyűlés 1876 november 4-én nagy lelkesedéssel az egyesület pártfogójának Zsedényi Edét, elnökének Krivácsy Józsefet, alelnökének dr. Andaházy Lászlót, jegyzőjének dr. Flittner Frigyest választotta meg, mig a választmány tagjai: Bexheft Ármin, dr. Hunfalvy Pál, Koller Béla, Lindner Ernő, Lux Ede, dr. Matavovszky Artúr, Renner Adolf, Haberern Jonathan, dr. Hunfalvy János, dr. Kézmárszky Tivadar és Roxer Lajos, a számvizsgáló bizottság tagjai Steinhausz László és Sztrelkó Gusztáv lettek.

Az eszme, melyet a szepesi ifjak felvetettek, megvalósult....

Részlet A SZEPESSÉG EMLÉKKÖNYV-ből, 222-223 oldal. Szerk.: dr. Loisch János,
Budapest, Kókai Lajos, 1926

 

 

Budapesti Hírlap, 1926 (46. évfolyam, 26–48. szám) 1926-02-07 / 30. szám

Jubiláns  Szepesi  Bál.

A  főváros,  a  vidék,  sőt  a  cseh  megszállott  Szopesség legnagyobb érdeklődése  mellett  zajlott  le  a  Gellért-szálló  zsúfolásig megtelt  összes  termeiben,  a Szepesi  Egyesület  Budapesten  50  éves  fennállása  alkalmából  a  jubiláns  szepesi  táncest.  A  táncest  fél 11  órakor  a  védők,  háziasszonyok, pártfogók  és  leányaik  iinnepies  felvonulásával  kezdődött.  Á  táncot  az  erre  az  alkalomra  szerzett

Ez  a   kislány  szepesi ...

kezdetű  csárdásra Paár  Lonci  és Zitkovszky  László, Kirschner  Bertus  és Ulbrich Gyula, Lipták  Bunci  és Schermann  Sándor nyitották  meg.  A  hölgyeknek  Szepes  vármegye  címerével  és  színeivel  díszített  ízléses  táncrenddel  kedveskedett  a  figyelmes rendezőség.  A  táncest  rendkívül  fényes  sikere Zitkovszky  László  bálelnök  nagy  agilitásának  érdeme.  A  megjelent hölgyek  közül  a  következők  neveit  sikerült  munkatársunknak  följegyezni:

Háziasszonyok:   Ádlhard't-Árányi  Arpádné; Barakovich  Jánosné, Bartha  Ricbárdné  dr.-né. Bergman  Vilmosné,   Bielek  Aladárné  dr.-né, vitéz  Bielek  Istvánné  dr.-né,  Bihar  Viktorné, Bogsch  Árpádné  dr.-né,  Broschkó  G.  Adolfné, Brósz  Sándorné  dr.-né,   Bruckner  Győzőné dr.-né,   Csáky  Károlyné  grófné,   Cservenka Károlyné,  Feliemé  Boem  Rítta,  Förster  Kálmánné  dr.-né,   Fuchs  Györgyné,   Gerlóczy Béláné,  Günlher  Ferencné,  Haltenberger  Samuné,   Hayde  Gyuláné  dr.-né,   Heim  Pálné dr.-né,  Hillebrand  Ferencné,   Kakusz  Béláné dr.-né,  Kehrling  Károlyné  dr.-né,   Kirschner Béláné,   Kolacskovszky  Gyuláné  dr.-né,   Komarniczky  Gyuláné  dr.-né,   Kostenszky  Kálmánné, vitéz  Kovács  Béláné, Krepuska Gézáné dr.-né,   Krompecher  Szilárdné  dr.-né.   Kun Gyuláné,  Langsfeld  Gézáné  dr.-né,  Langsfeld Kálmánné,  Langsfeld  Rezsőné,  Lányi  Jánosné, Lipták  Pálné  dr.-né,   Löwenbein  Oszkárné dr.-né,  Ludvigh  Jánosné,  Lupkovics  Miklósné, Mágócsy-Dietz   Sándorné   dr.-né,   Májunke Egonné,  vitéz  Mátyás  Sándorné,  Marcsek  Zoltánné  dr.-né,  Mayer  Gusztávné,  Metzler  Jenőné dr.-né,  Mező  Béláné  dr.-né,  Mueller  Félix- né  dr.-né,   Nieniczik  Gézáné,  Pazar  Zoltánné dr.-né, Petrik  Aladárné dr.-né,  Philippy  Ödönné  dr.-né,   Propper  Miksáné  dr.-né,   Radnay Béláné,   Romeiser  Lászlóné,   Roxer  Béláné, Scholtz  Kálmánné,   Szalóky  Róbertné  dr.-né, Szentimrey  Istvánné,  Szeszlár  Hugóné.  Szontágh  Tiborné,  Szönyey  Lórántné  dr.-né, Tabakovich  Dusánné,   Teöke  Istvánné,   Turek Antalné,  Ujfalussy  Ernőné  dr.-né,  Újfalussy Tiborné  dr.-né,  vitéz  Uhlyarik  Jenőné  dr.-né, Uhlyarik  Tituszné  dr.-né,   Ulbrich  Gyuláné, Walko  Lajosné  dr.-né,  Weber  Samuné,  Wein Elemérné,   Wein  Zoltánné  dr.-né,   Wieland Györgyné,   Wieland  Miklósné,  Winkler  Kálmánné.

Asszonyok:  Bajor  Lajosné  dr.-né,  Bodnár Sándorné,  Fürst  Józsefné,  Gravátsch  Tivadar- né,  Hódossy  Béláné,  Horváth  Kristófné,  Krist Károlyné,  Lugmayer  Józsefné  dr.-né,  Madarász  Viktorné,  Pintér  Endréné,  Pölking  Károlyné,   Scholtz  Viktorné,   Wesztler  Béláné dr.-né,   Benz  Ottóné  báróné,   Csáky  Ilona grófnő,  Fehér  Andomé,  Hónig  Edéné,  Honig Károlyné,  Kemény  Lászlóné,  Lavotta  Vendelné,  Nagy  Jenőné  dr.-né,  ,Piorri  Cézámé,  özv. Pollacsek   Frigyesné,   báttaszéki   Romeiser Lászlóné,  Rovó  Aladárné,  Seltenreich  Ervinné, Trajtler  Istvánné  dr.-né,   Tyuskay  Károlyné, özv.  Klein  Károlyné,  Beck  Nándorné.   gutori Földes  Béláné,  Simkó  Jánosné,  Hedry  Bertalanné,  Maléter  Jenőné,  Dedics  Ferencné,  vári Nagy   Lajosné,   Petróczy   Miklósné   dr.-né, Bajor  Lajosné  dr.-né  Hoydár  Gézáné,  Bállá Lászlóné, Genersich  Sándorné,  Pohly Jánosné, Fábián  Aladárné  dr.-né.   Gyapjas  Istvánné, Bartucz Lajosné dr.-né,  Keller Endréné,  Auerhanuner  Károlyné,   Gels  Győzőné,  Biró  Miklósné,  Guzelny  Ernőné,  Fürst  Józsefné,  Ilgen Aurélné  dr.-né.   Kecskeméty  Gézáné,  Hanák Szilárdné dr.-né, Cservenka Nándorné, Szemén Mihályné,  Pekánovics  Istvánné  dr.-né,  Dirner Lajosné  dr.-né,  Csernyánszky  Aladárné dr.-né, Gáspár Sándorné,  Rónay  Sándorné,  Gaal  Gyuláné,  Hubay  Emőné  dr.-né,   Babik  Józsefné, Hertelendy  Lászlóné,   Csáky  Leontin grófnő,  Lányi  Lajosné  dr.-né,  Mayer  Ottóné, Száttner  Sándorné,  Kemény  Lászlóné,  Oberlánder  Rezsőné,  Breznay  Béláné  dr.-né.  Nagy Jenöné  dr.-né. ,

Leányok:   Bajor  Klára,   Bánlaky  Magda, Csonka  Ilonka  és  Mariska,  Engelmayer  Margit,   Fuchs  Cornélia  és  Olga,   Fürst  Manci, Gravátsch  Dóra,  Hódossy  Lujzi  és  Muri, Horváth  Margit  és  Tefus,  Kirschner Bertus,  Krist Ilonka  és  Erzsike,   Lugmayer  Gizi  és  Sári. Madarász  Lenke,   Marschaikö  Mici,   Scholtz Erika,  Scholtz  Lotte,  Weber  Alice, Ábel  Alice, Baracsy  Eszter,   Benz  Anna  bárónő.   Fehér Enuni,  Fábián  Klárika, Ficker Irmuska,  Hillebrand  Magda  és  Ilus,  Honig  Irmuska,  Kalmár Anikó,  Krepuska  Zsazsa,  Kemény  Klára,  Lavotta  Irén,  K.  Lavotta  Márta,  Lipták  Bűnei, Ludvigh   Cornélia  és   Brigitta,   Lux   Baba, Mágócsy-Dietz  Nelli,  Niemczik  Médi,  Niedermann  Hedvig,   Pazar  Lonci,   Rovó  Mária, Roxer  Médi,   Szentistvány  Lenke,  Dalmacs Piroska,  Szirmay  Pálma,  Grossschmidt  Kató, Szalóki  Blanka,  Trischler  Auguszta,  Benedikty Éva,  Fehér  Nóra  és  Loli,  Quant  Alice,  Lachmann  Ilus,  Philippy  Tusi,  Haltenberger  Klári, János Ilmira, Glock  Klári,  Kovács Lenke,  Boldizsár   Karola,   Scholtz   Lalié,   Schwarzer Nórika,  Benedikty  Erzsi,  Antalffy  Erzsi,  Hornung  Emmi,   Erdős  Jolán,   Hebelt  Aranka, Quandt Alice dr., Tyuskay Irénke, Hónig Irma, Barányi Jolán  (Igló), Seltenreich Margit  (Igló), Barthony  Etta,   Simkó  Babi,   Dedics  Irén. Kertész  Terike,  Margit  és  Etelka,   Drisnyev Ilonka,  Zsalena  Ella,  Babay  Margit,  Krepuska Zsazsa,  Bajor  Klárika,  Hajdár  Edit  dr..  Balta Baba,  Genersich  Iza,  Pohly  Duci,  Lipták  Lizi, Gretzmaiher  Ilda,  Damicsics  Ilonka,  Berényi Ilonka  Gels   Klára.   Döller   Baby,   Horváth Magda,   Prandl   Gizike   (Késmárk).    Biró Eugénia,  Kricska   Vilmi,   Szemery   Margit, Kecskeméty  Lilly,  Kecskeméti  Oci,  Humayer Giziké,  Uumayer  Sárika,   Enghmayer  Biby, Devics  Sári,  Breuer  Márta,  Csornyánszky  Mária.  Kalmár  Anikó,   Prónay  Manci,  Gáspár Ulike,   Macianlini   Csippi.    Gurszly   Olga. László  Juci,  Báthory  Lujza,  Hertelendy  Lili, Hertelendy  Albina,  Lányi  Hilda.  Mayor  Kató. Roxer  Edith,  Schaffer  Tölti,  SchatTer  Dasy, Kenesy   Klári,   Mezey   Judith,   Marschalkó Miczi

 

A mappában található képek előnézete Szepesi Szövetség

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Budapest 1118 Serleg utca 8

(Dr Kurutz Károly, 2012.01.30 14:09)

A Szepesi Egyesület Budapesten Főpénztárosának: Kirschner Jánosnak az unokája vagyok. Szívesen résztvennék szepességi származású budapesti emberek találkozóin. Ha lesz ilyen kérem értesítsenek levélben. Nagyapámtól örökölt képeim, irataim is vannak. Előre is köszönöm!
Németül tudok, szlovákul nem!

Re: Budapest 1118 Serleg utca 8

(Dr. Pongor Gábor, 2020.08.10 16:45)

Tisztelt Dr. Kurucz Károly Úr!
Engem nagyon érdekel a "Szepesben, Gömörben..." kezdetű csárdás, kotttája
vagy szövege. Kérem, ha módjában áll, küldje meg a részemere:
Dr. Pongor Gábor
pongor@chem.elte.hu

Re: Budapest 1118 Serleg utca 8

(Dr. Pongor Gábor, 2020.08.10 16:47)

Tisztelt Dr. Kurucz Károly Úr!
Engem nagyon érdekel a "Szepesben, Gömörben..." kezdetű csárdás, kotttája
vagy szövege. Kérem, ha módjában áll, küldje meg a részemere:
Dr. Pongor Gábor
pongor@chem.elte.hu

Re: Budapest 1118 Serleg utca 8

(Ildikó, 2012.01.30 14:45)

Tisztelt Kurutz Professzor Úr!
Nagy örömünkre szolgálna, ha csatlakozna levelezőlistánkhoz - virtuális baráti körünkhöz. Ehhez szíveskedjen a már kiküldött meghívón a "feliratkozás"-ra kattintani. 85 tagunk várja szíves bejelentkezését.
Üdvözlettel
Ildikó

Re: Re: Budapest 1118 Serleg utca 8

(Dr Kurutz Károly, 2013.04.17 14:02)

Felvettem a kapcsolatot Czente Miklós úrral. Ha szepességi összejövetel lenne a jövőben kérek meghívót küldeni a fenti címre. Fáradozását előre is köszönöm.

Re: Budapest 1118 Serleg utca 8

(Ildikó, 2012.01.30 14:45)

Tisztelt Kurutz Professzor Úr!
Nagy örömünkre szolgálna, ha csatlakozna levelezőlistánkhoz - virtuális baráti körünkhöz. Ehhez szíveskedjen a már kiküldött meghívón a "feliratkozás"-ra kattintani. 85 tagunk várja szíves bejelentkezését.
Üdvözlettel
Ildikó

1118 Bp Serleg u 8

(Dr Kurutz Károly, 2013.06.05 09:03)

Kirschner János unokája vagyok

Re: 1118 Bp Serleg u 8

(Dr. Kurutz Károly, 2013.06.12 20:43)

Kedves Professzor Úr!
Köszönjük ismételt jelentkezését.
Általam ismert e-mail címére megküldtem szepességi baráti körünk tagjainak listáját, de sajnos, visszajött.
Külön szerepelnek rajta, akik nem e-mailben, hanem telefonon vagy levél útján elérhetők. Ön az utóbbiak közt szerepel.
Jó egészséget, szíves üdvözlettel
Hollóházy Ildikó