Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Safarik Egyetem hiradása

2011.02.05

 

 

Kép

Dr. Antal Genersich


vyznamny lekár a patológ XIX. storocia,
rodák zo Slovenska

Antal Genersich sa narodil v Trnave (1842), ale jeho
predkoviazili ód XVI. storocia na Spisi a zastávali rőzne vyznamné
funkcie: Melchior Genersich bol richtárom, Sámuel (1768-1844)
mestskym lekárom v Levoci a vyznamnym botanikom
Spisa. Jeden z rodu Genersichov (Johann) bol na Kezmarskom
lyceu uciteíom mladého Pavla Jozefa Safárika.

V roku 1865 získal Antal Genersich na lekárskej fakulté
v Pesti (dnes Semmelweis University) titul doktora mediciny
a specializoval sa na chirurgiu, pórodníctvo a ocné lekárstvo.
Nakoniec sa ale venoval predovsetkym patológii, súdnemu
lekárstvu a hygiene. Űz pocas stúdia vynikal ako student
a pracoval pri profesorovi Arányi na Ústave patológie.
Z tejto doby sa zachovali jeho rucne písané a kreslené
poznámky, napr. o jednom pripade thoracopaga. Po skoncení
specializacnych stúdií pokracoval pomocou státnej stipendie
u najvyznamnejsích patológov Európy, ako u Recklinghausena
na univerzite vő Würzburgu, u Rokitanského a Strickera
vo Viedni, u Rudolfa Virchowa v Berliné a u Ludwiga Wagnera
v Lipsku. Pocas studijného pobytu sa vypracoval za vynikajúceho
praktického lekára, patológa a vedca a pocas
svojho dlhého plodného profesionálneho zivota sa zaoberal
mnohymi otázkami mediciny.

« Vo Würzburgu pri pitve chorého s neurofibromatózou
(Recklingausenova choroba - mnohotné nádory köze a nervového
systému) vyslovil názor, ze ide o dedicné ochorenie.
Sestra zomrelého totiz mala podobné zmeny na közi. Nálezy
publikoval v renomovanom casopise zalozenom Virchowom

- Archiv für pathologische Anatomie und Physiologie. Dnes
vieme, ze mai pravdu.
• Pocas svojho 25-rocného pösobenia v Cluj sa
zaoberal mnohymi oblast'ami patológie, ako napr. leukémiou,
amyloidózou, trichinózou, aktinomykózou a tuberkulózou. Bol
prvy, ktory na üzemi Mad'arska diagnostikoval aktinomykózu
(ochorenie vyvolané baktériami podobnymi mikroskopickym
hubám) u hovádzieho dobytka a zakázal konzumáciu mása
infikovaného zvierat'a.
• Bol pravdepodobne prvy, ktory opísal speciálny zápal
criev u detí - enterocilitis necrotisans.
• Dostal sa dó sporu s Róbertom Kochom, ktory
predpokladal, ze pövodca l'udskej a hovádzej tuberkulózy jé
ten isty mikrób. Genersich v roku 1905 tvrdil, ze sú tó rőzne
bakterié. Koch neskőr svoj omyl priznal, hoci Genersichov
objav necitoval.
• Intenzívnesa zaoberal odolnost'ou róznych druhovzvierat
na trichinózu. Ide o casté ochorenie divej zvery vyvolané
parazitom Trichinella spirális. Pri konzumácii surovej alebo
nedostatocne spracovanej diviny parazity mözu poskodif svaly,
srdce a mozog a pl'úca cloveka. Ochorenie u cloveka mőze byf
smrtel'né.

• Na základe starostlivych pozorovani opísal alkoholickú
kardiomyopatiu(poskodeniesrdca). Povazoval tó predovsetkym
za následok nadmernej konzumácie piva.
V roku 1870 hó menovali za profesora patológie a súdneho
lekárstva na lekárskej fakulté univerzity v Cluj (v töm
období súcasf Rakúsko-Uhorskej Monarchie, Kolozsvár
po mad'arsky, Klausenburg po nemecky, dnes Rumunsko).
Stal sa prodekanom a neskőr rektorom univerzity a mai
vyznamny podiel na modernizácii a budovaní univerzity, ale
podiel'al sa aj na zvyseni úrovne vseobecnej hygieny celého
mesta. Na Ústave patológie sa kazdú sobotu konali klinickopatologické
semináre, na ktorych pomocou uhlíkovej oblúkovej
lampy premietal mikroskopické rezy pre svojich kolegov
a posluchácov.

V roku 1891 mű cisár Franz Josef udelil sl'achticky titul.
Ód roku 1892 bol clenom Mad'arskej akadémie vied. Po úmrtí
profesora Scheuthauera na lekárskej fakulté v Budapesti v roku
1895 bol vymenovany za prednostu l. patologického ústavu
lekárskej fakulty budapestianskej univerzity. V töm istom období
bol hlavnym patológom nemocnice Sv. Stefana v Budapesti,
urcity cas dékánom lekárskej fakulty a aj rektorom
univerzity v Budapesti. V roku 1913 odisiel dó dőchodku a jeho
studenti mű pri tejto prílezitosti venovali památnú plaketu. Antal
Genersich zomrel v roku 1918. Jé pochovany v Cluj vcintoríne
„Házsongárd"

Pamiatku Antala Genersicha (a ostatnych clenov rodu
Genersichov) pestuje nadácia vedená jeho pravnukom, prof.
Attilom Tankom, specialistom na choroby mocovych ciest.
V tomto roku v rámci medzinárodného seminára o minulosti
a súcasnosti regióna Spis sa v Kezmarku a Levoci hovorilo
aj o rodine Genersichovcov. V Kezmarku bola odhalená památná
tabul'a na dómé, kde mlady Antal zil urcity cas u svojich
starych rodicov. Na evanjelickom cintoríne v Levoci bol
slávnostne odhaleny obnoveny hrob Samuela Genersicha.
Prvy autor tychto riadkov oboznámil mad'arskych a poískych
úcastníkov seminára só zivotopisom P.J. Safárika, históriou
nasej univerzity a strucnym zivotopisom sláynych kosickych
lekárov (F. Pór, J. Kiíazovicky, R. Korec a S. Simko).

Univerzita Ignáca Semmelweisa v Budapesti oslavuje
svoje vyrocie zalozenia (Máriou Teréziou v roku 1769) kazdy
rok 7. novembra. Súcasny rektor, prof. Tivadar Tulassay
v slávnostnom príhovore vyzdvihol vysledky a perspektívy tejto
slávnej skoly. Pri prílezitosti osláv boli promócie lekárov, ktorí
v dánom roku dosiahli titul PhD (bolo ich vyse sto) a boli udelené
aj rözne vedecké ocenenia. Cenu Antala Genersicha tento
rok dostal prvy autor tychto riadkov, ale űz pred ním boli touto
cenou ocenení dvajavyznamní lekári, urológoviazvychpdného
Slovenska a absolventi Univerzity Pavla Jozefa Safárika
v Kosiciach - Dr. Ladislav Petricko a Prof. Ladislav Valansky.

UNIVERSITAS SAFARIKIANA - stvrfrocník, cislo 4/2010, december 2010, rocník XXXVII
ISSN 1338-1377
Evidencné cislo 3996/10
Vydavatel': Rektorát Univerzity Pavla Jozefa Safárika v Kosiciach, Srobárova 2, Kosice, tel.: 055/62 226 08

ICO: 00397768

Predseda redakcnej rady: prof. MUDr. Juraj Kovái', CSc.,
Vykonny redaktor: Mgr. Adriana Sabolová. technická redaktorka: Renáta Lisková
Tlac: Ing. Igor Brx - BRIX

Olivér Rácz1, Ibolya Szekeres', Edina Bugyik', Márton Varga*, Péter
Dornbrovsky1, Attila Tankó3
1Safárik University, Medical Facuity, Kosice, Slovakia
2Semmelweis University, Budapest, Hungary
3Genersich Antal Foundation, Budapest, Hungary

'


 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

tankoa@freemail.hu

(tankó attila, 2011.03.11 23:27)

T.cím! Örülök annak,hogy a Safarik Egyetem hivatalos lapjában is megjelentünk. Üdvözlettel: Tankó A.
P.s.: Köszönet a szerzőknek ( jav.: Dombrovszki9

tankoa@email.hu

(Tankó Attila, 2011.02.06 19:13)

Kedves TmIné Hollóházy Ildikó!
A társszerzők nevében is köszönöm.TA.