Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Orsós Ferenc szerepe a katyni tömeggyilkosság bizonyításában

2010.10.02
Orsós Ferenc orvosszakértői szerepe a katyni tömeggyilkosság bizonyításában
Rola lekarza-biegłego Ferenca Orsósa w s'wiadectwie o zbrodni katyńsskiej
 
Tisztelt Hallgatóság! Előadásomban szetném röviden ismertetni Orsós Ferenc Professzor életének és munkásságának főbb állomásait, valamint bemutatni a katyni tömeggyilkosság bizonyításában betöltött szerepét.
 
Szanowni Słuchacze! W moim wystapieniu pragnę krótko przedstawić główne etapy życia i pracy prof. Ferenca Orsósa oraz jego rolę w udowodnieniu ludobójstwa w Katyniu.
 
 

Kép

Tanulmányait a Budapesti Orvostudományi Egyetemen végezte, majd 2 évig Genersich Antal tanársegédje volt az I. sz. Kórbonctani Intézetben. Ezt követően a pécsi Városi Kórház kórboncnok orvosa, majd főorvosa volt.
Skończył Akademię Medyczna w Budapeszcie, przez 2 lata był asystentem Antala Genersicha w Instytucie Patologii nr. 1.   Następnie prosektor/patolog  i ordynator Szpitala Miejskiego w Pécsu
 
1914-ben az orosz frontvonal hadi laboratóriumát vezette, ahol fogságba esett. 1918-as szabadulása után a Debreceni Tudományegyetemen a Kórbonctani, majd 1919-től a Törvényszéki Orvostani Tanszék vezetője lett.
W 1914 roku kieruje wojskowym laboratorium na froncie wschodnim, gdzie dostaje się do niewoli rosyjskiej. Po wyjs'ciu na wolnos'ć od 1918 roku kieruje Wydziałem Patologii Uniwersytetu w Debreczynie, a od 1919 roku Wydziałem Medycyny Sadowej.
 
1928-tól a Magyar Orvosok Nemzeti Egyesületének országos elnöke és az MTA levelező, majd 1940-től rendes tagja. 1935-ben a pesti kar meghívta a Törvényszéki Orvostani Intézet élére. 1936 és 1944 között az Orvosi Kamara elnöke és felsőházi tag volt.
Od 1928 roku – prezes Narodowego Stowarzyszenia Węgierskich Lekarzy i członkiem-korespondentem Węgierskiej Akademii Nauk, a od 1940 roku członkiem zwyczajnym akademii nauk. W 1935 roku wydział pesteński powierza mu kierownictwo Instytutu Medycyny Sadowej. 1936-1944 - prezes Izby Lekarskiej i członek Izby Wyższej Parlamentu.
 
Németország 1939. szeptember elsején támadást indított Lengyelország ellen. Szeptember 17-én a Szovjetunió is mozgósította csapatait, és a két akkori nagyhatalom felosztotta egymás közt az országot. A szovjet hadifoglyokat 3 táborban helyezték el. Ilyen táborok voltak Kozelszkben, Sztarobelszkben, és Osztaskovban. Ezekben a fogolytáborokban gyűjtötték össze, a németekkel folytatott fogolycserék révén, a lengyel tisztikar és az értelmiség jelentős részét.
 
1 wrzes'nia 1939 roku Niemcy napadaja na Polskę, zas' 17 wrzes'nia  Zwiazek Radziecki. Następuje rozbiór Polski przez dwa mocarstwa. Sowieci polskich jeńców wojennych gromadza w 3 obozach: Kozielsku, Starobielski i Ostaszkowie. Jeńcy to przede wszystkim oficerowie wojska  i polska inteligencja.
 
 
 

Kép

 
1940. kora tavaszán az NKVD tömeges kivégzést hajtott végre. A kozelszki foglyokat a szmolenkszhez közeli katyni erdőben, a sztarobelszkieket egy Harkov melletti parkban, az osztaskoviakat pedig egy Medjone nevű falu melletti erdőben. Az áldozatok száma közel 15000-re tehető.
Wczesna wiosna 1940 r. NKVD przeprowadza masowe egzekucje na więĽniach: na  jeńcach z Kozielska w pobliskich lasach smoleńskich ; ze Starobielska – w okolicach Harkowa ; z Ostaszkowa zas' w miejscowos'ci Miednoje. Liczba ofiar szacowana jest na około 15 tysięcy.
 

Kép

A német hadsereg 1941 nyarának végén elfoglalta katyni erdőt. A tömegsírokat véletlenül, 1943. február környékén fedezték fel. A német vezetés szakmai vizsgálatot rendelt el.
W lecie 1941 roku armia niemiecka zajmuje lasy smoleńskie. Do odkrycia masowych grobów dochodzi w lutym 1943 roku. Dowództwo niemieckie zarzadza s'ledztwo.
 
A vizsgálóbizottság tagjai széles körből kerültek ki. A feltárásban részt vettek a német szövetséges és semleges országok, valamint a Nemzetközi Vöröskereszt szakértői is.
Członkowie komisji s'ledczej powołani sa z różnych kręgów. Biora udział reprezentanci „osi” i państw neutralnych oraz specjalis'ci Międzynarodowego Czerwonego Krzyża.
 

Kép

A vizsgálóbizottság 1943. április 29 és június 3-a között tárta fel a sírok egy részét.
Od 29 kwietnia do 3 czerwca 1943 roku komisja s'ledcza bada częs'ć mogił zbiorowych.
 
 
A vizsgálatot a képen látható Orsós Ferenc professzor vezette.
Na zdjęciu widzimy Ferenca Orsósa podczas badań.
 
Orsós Ferenc sajátos módszereket alkalmazott a holttestek vizsgálatára. Az egyik eljárás az elföldelt koponyák kalciumtartalmának mérése volt. A mészlerakódás a föld alatt töltött idővel arányosan változik, így a feltárt tetemek kora viszonylagos pontossággal meghatározható.
Ferenc Orsós zastosował swoiste metody badania ciała zmarłych. Jedna z nich jest badanie zmiany zawartos'ci wapnia w czaszce denata po zagrzebaniu w ziemi. Odkładanie się wapnia w ziemi następuje proporcjonalnie do czasu. W ten sposób dos'ć dokładnie można okres'lić czas przebywania ciała w ziemi..
 

Kép

A Professzor korábbi munkái során kutatásokat végzett a holttestekben megtalálható, úgynevezett „hullarovarok” tulajdonságaival kapcsolatban. Ezen rovarok faja és mérete szintén jellemző a holttestek korára. További kiindulópont volt a vizsgálat során a tömegsírokra ültetett nyírfák évgyűrűinek száma.
We wczes'niejszych badaniach Profesor zajmował się „owadami” znajdujacymi się w ciele denata. Ich rodzaj i rozmiar zależy od wieku zwłok. Innym puktem wyj?cia podczas badań była ilos'ć słoi posadzonych na mogiłach brzóz.
 
A kapott eredményeket megerősítette, hogy az elhunytak ruháján talált virágpollenek tavaszi virágzásból származtak.
Wyniki badań potwierdziła również zawartos'ć pyłków kwiatowych na ubraniach denatów. Pyłki pochodziły z wiosennego kwitnienia.
 

Kép

 
1944. január 16 és 23-a között egy szovjet bizottság újra feltárta a sírokat és a német hadsereget tette felelőssé a kivégzésekért. A Nürnbergi Nemzetközi Bíróságon, 1945-ben napirendre került a katyni gyilkosságok ügye, de egyértelmű bizonyítékok hiányában lekerült a napirendről.
16-23 stycznia 1944 r. – sowiecka komisja ponownie otwiera groby i wina za mordy obarcza armię niemiecka. W 1945 r. sprawa katyńska trafia na wokandę Międzynarodowego Trybunału w Norynberdze, lecz z braku jednoznacznych dowodów skres'lona jest z listy spraw.
 

Kép

Orsós Ferenc fontos bizonyítékokkal rendelkezett a kivégzésekről, ezért 1944. december 6-án elhagyta az országot. Távollétében a Törvényszéki Orvostani Intézet boncjegyzőkönyveit és egyéb iratait szovjet ügynökök lefoglalják.
Ferenc Orsós dysponował ważnymi dokumentami o mordzie, stad 6 grudnia 1945 r. opus'cił kraj. Pod jego nieobecnos'ć protokoły badań Instytutu Medycyny Sadowej zajmuja agenci sowieccy.
 
Mivel itthon maradt, korábbi kollégái közül többen erőszakos halált haltak, Orsós Ferenc 1945-ben védelmet kért az Egyesült Államoktól.
Wczes'niejsi współpracownicy, koledzy, którzy zostali w kraju poumierali w dziwnych okolicznos'ciach. Ferenc Orsós poprosił o ochronę w Stanach Zjednoczonych.
 
Tudományos Akadémia kizárta soraiból, és 1946-ban a Népbíróság háborús főbűnösnek nyilvánította, ezért külföldön maradt. 1951-től a mainzi Egyetem Képzőművészeti Karán oktatott. Mainzban hunyt el 1962-ben.
Został pozbawiony członkowstwa akademi nauk, a w 1946 roku „sad ludowy” ogłosił go głównym zbrodniarzem wojennym, stad zmuszony został do pozostania poza granicami kraju. Od 1951 roku wykłada na Akademii Sztuk Pięknych w Meinzu.
Umiera w Mainzu w 1962 roku.
 
1952. december 29-én az Amerikai Képviselőház külön bizottsága kimondta a sztálini diktatúra felelősségét, de a kijelentés akkor még nem kapott jelentős visszhangot.
29 grudnia 1952 r. komisja specjalny Izby Reprezentantów USA ogłosi odpowiedzialnos'ć dyktatury stalinowskiej, lecz os'wiadczenie nie uzyska jeszcze wtedy odpowiedniego oddzwięku.
 
Végül 1990. április 16-án a Szovjetunió hivatalosan elismerte, hogy a katyni tömegmészárlást az NKVD különleges alakulata követte el.
Wreszcie 16 kwietnia 1990 r. Zwiazek Radziecki oficjalnie uzna, że odpowiedzialnos'ć za zbrodnię katyńska ponosza specjalne oddziały NKVD.
 
2004. szeptember 10-én az Orosz Katonai Főügyészség Katynt nem minősítette emberiség elleni bűntettnek, hanem emberi élet elleninek, ami az idő függvényében elévült.
10 wrzes'nia 2004 roku Najwyższa Prokuratura Wojskowa Rosji nie uznaje Katynia za ludobójstwo, lecz za czyn przeciwko ludzkos'ci, który ulegał przedawnieniu.
 
 

Kép

 
 
Köszönettel tartozom dr. Sótonyi Péter akadémikus úrnak, a Semmelweis Egyetem, Budapest, emeritus Rectorának, a Magyar Köztársaság Igazságügyi Orvostani Intézete Igazgatójának az anyag összeállításában nyújtott segítségéért.
Składam podziękowanie dr Péter Sóronyi – czkonowi akademii, emerytowanemu rektorowi Uniwersytetu im. Semmelweisa w Budapeszcie, dyrektorowi Instytutu Medycyny Sadowej Republiki Węgier za pomoc w zredagowaniu niniejszego materiału.
 
 
 
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Dziękuję za uwagę!
 
 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.