Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Genersich Sámuel

2010.10.01

Dr. Genersich Sámuel / Dr. Samuel Genersich

A Szepesség botanikai feltárója /Objavitel' botanického Spiąa
 

         1768. február 15-én született Késmárkon

         1844. szeptember 2-án hunyt el Lőcsén

         Genersich Antal nagyapjának a testvére

         Genersich Keresztély és Genersich János öccse

 

         Narodil sa 15. februára 1768 v Kez'marku

         Zomrel 2. septembra 1844 v Levoči

         Bol bratom starého otca Antala Genersicha

         Mlads'í brat Krestel'a Genersicha a Jána Genersicha

 

         A késmárki evangélikus líceum elvégzése után az orvosi pályát választja

         1791-ben a bécsi orvosi karon kapja meg az oklevelét

         Hat év késmárki működés után Lőcse a városi fizikus (orvos) posztját tölti be élete végéig

 

         Po skončení evanjelického lícea v Kez'marku si vybral lekársku dráhu

         Diplom dostal v roku 1791 na Viedenskej lekárskej fakulte

         Po s'est'ročnej činnosti v Kez'marku sa stal do konca svojho z'ivota mestským fyzikom (lekárom) v Levoči

 

Botanikai munkássága
Botanická činnost'

         Fiatalkori éveitől kezdve érdekelte a botanika

         Nagy növénygyűjteménye volt, botanikai célú kirándulásokra járt a Szepességben és a Tátrában

 

         Uz' od mladstva sa ho zaujímala botanika

         Mal vel'kú botanickú zbierku, chodil na botanické výlety do Spis'a a Tatier

 

         A Helytartótanács rendeletben kötelezte a megyei és városi orvosokat, hogy gyűjtsék össze a vidék növényeit és küldjék el azokat a lelőhely pontos megjelölésével Budára

         Egyedüliként teljesítette a rendeletet az országban

 

         Mestská rada v nariadení nútil z'upných a mestských lekárov, aby pozbierali rastliny okolia a presne udali miesto kde sa nachádzajú, to mali poslat' do Budína

         On bol jediný v krajine, ktorý splnil toto nariadenie

 

         1798-ban ezen munkájából írja meg fő művét, A szepességi flóra jegyzékét:

     Florae Scepusiensis Elenchus, seu Enumeratio plantarum in Comitatu Hungariae Scepusiensi, eumque percurrentibus montibus Carpathicis sponte crescentium (Lőcse1798)

         A félszázoldalas latin nyelvű füzetben 950 növényt sorol fel

         Magyarországon elsőként alkalmazta a Linné féle rendszertant

 

         Z tejto práce napís'e svoje hlavné dielo v roku 1798 pod názvom Zoznam flóry Spis'a:

     Florae Scepusiensis Elenchus…(Levoča, 1798)

         V pät'desiat strannom latinskom zos'ite vymenuje 950 rastlín

         V Maďarsku prvý bol, ktorý pouz'íval Linného taxonómiu

         Később is folytatja a növénygyűjtést

         1801-ben nyolcoldalas kiegészítést tesz közzé előző művéhez A Szepesség ritkább növényeinek névjegyzéke címmel:

    Catalogus plantarum rariorum Scepusii, anno 1801 in autumno, in usum amicorum suorum conscriptus (Lőcse 1801)

         Ebben 588 növényt ír le

 

         Aj neskors'ie pokračuje svoju prácu, zbiera rastliny

         V roku 1801 vydá osemstranný doplnok predos'lej práce pod názvom Menný zoznam zriedkavejs'ích rastlín Spis'a:

    Catalogus plantarum rariorum Scepusii…(Levoča 1801)

         V tejto knihe opisuje 588 rastlín

 

         Genersich egy harmadik botanikai tárgyú munkán is dolgozott, de az sajnos kéziratban maradt:

    Elenchus plantarum in S. G. Synopsi florae Scepusiensis enumeratarum, 1842. Ivrét 6 levél (a M. Nemzeti Múzeum kézirattárában)

 

         Genersich pracoval aj na tretej botanickej práci, ale z'ial' tá zostala v rukopise:

    Elenchus plantarum in S. G. Synopsi florae Scepusiensis enumeratarum, 1842 strán 6 listov (rukopisný archív M. Národné Múzeum)

 

         3 kötetből és 314 ívből állt /Pozostával z 3 zväzkov a z 314 strán:

         Flora Carpathica sicca collegit S. Genersich

         Florae Carpathicae siccae Sectio III (IV) collegit Samuel Genersich, Medicinae Doctor

         Fortsetzung der Florae Scepusiensis von Dr. Genersich, Physicus zu Leutschau

 

Herbáriuma
 Jeho Herbár

 

         67 faj található benne amely nem szerepelt az ‘Elenchus’-ban

         Ebből 51-et tartalmaz a ‘Catalogus’, ezeket 1798 és 1801 között gyűjtötte

         Ezek egy kivételével mind a Szepesség flórájához tartoznak

 

         Nachádza sa v ňom 67 druhov, tieto nie sú v ‘Elenchus’-u

         Z nich 51 obsahuje ‘Catalogus’, zbieral ich počas rokov 1798 a 1801

         Tieto s jednou výnimkou patria k Flóre Spis'a

 

         Feltehetőleg lennie kellett Sectio I és II-nek is, de ezeket még nem találták meg

         Az ‘Elenchus’-ban hat új növényfajt ír le (Poa Scepusiaca, Draba Genersichii, Hieracium , Chrysanthemum lanuginosum, Centaurea carpathica, Centaurea Genersichii)

 

         Pravdepodobne musel byt' aj Sectio I a II, ale tieto es'te nenas'li

         V ‘Elenchus’-u opisuje s'est' nových rastlinných druhov(Poa Scepusiaca, Draba Genersichii, Hieracium , Chrysanthemum lanuginosum, Centaurea carpathica, Centaurea Genersichii)

 

         A herbáriumban csak a Draba Genersichii található meg

         Valószínüleg a többi öt faj ezekben az elveszett kötetekben található meg, más Genersich által felfedezett fajokkal együtt

 

         V herbári sa nachádza iba Draba Genersichii

         Pravdepodobne ostatné pät' druhy sa nachádzajú v stratených zväzkov, spolu s Genersichom objavenými inými druhmi

 

         A Genersich által begyűjtött növények Kitaibel hagyatékába, illetve a bécsi Naturhistoriches Hofmuseum-ba kerültek

 

         Genersichom zbierané rastliny sú v dedičstve Kitaibela, resp. sa dostali do viedenskeho Naturhistoriches Hofmusea

 

Hatása más botanikusokra
Jeho vplyv na botanikov

         Baráti kapcsolatban áll Kitaibel Pállal, akinek vendéglátója, hegyi vezetője volt

         Göran Wahlenberg svéd botanikus gyakran hivatkozik Genersichre a Tátra növényzetéről írt könyvében

         Diószegi Sámuel és Fazekas Mihály által írt első magyar fűvészkönyben is hivatkoznak Genersichre (Diószegi Sámuel -Fazekas Mihály: Magyar fűvész könyv)

 

         Jeho kamarátom bol Pál Kitaibel. Bol jeho hostitel'om, horským vodcom

         Göran Wahlenberg s'védsky botanik častokrát cituje Genersicha v knihe o rastlinstve v Tatrách

         Sámuel Diószeghy a Mihály Fazekas sa odvolávajú v prvej maďarskej bylinnej knihe na Genersicha (Diószegi Sámuel -Fazekas Mihály: Maďarská bylinná kniha)

 

Kép

Diószegi Sámuel - Fazekas Mihály: Magyar fűvész könyv 

Maďarská bylinná kniha
 

Botanikai munkájának elismerése
Uznanie jeho botanickej činnosti

 

         1806-ban a regensburgi Botanikai Társaság tiszteletbeli tagjává választják

         1830-ban a pesti orvosi karon is hasonló megtiszteltetésben részesült

 

         V roku 1806 sa stal úctihodným členom regensburgskej Botanickej Spoločnosti

         V roku 1830 na pes'tianskej lekárskej fakulte dostal podobné uznanie

 

Városi fizikusi tevékenysége
Činnost' mestského fyzika

         Elévülhetetlen érdemeket szerzett a járványos állatbetegségek leküzdésében

         1829-ben az akkori legveszedelmesebb állatbetegség, a marhavész megfékezésére adta ki a gazdáknak szánt felvilágosító könyvecskéjét:

     Belehrung für das Publikum der königl. Freistadt Leutschau in Hinsicht der hier sich geäusserten und der in der umliegenden Gegend von allen Seiten sich äussernden Rindviehseuche (Lőcse 1829)

 

         Získal uznania v zdolaní epidemických zvieracích chorôb

         V roku 1829 vydal osvečujúcu kniľôčku pre gazdov o vtedajs'ej najhroznejs'ej zvieracej chorobe, o dobytkovej mory:

     Belehrung für das…(Levoča 1829)
 

Zárszó
Na záver

         Méltatlanul elfeledett botanikus

         Elsőként használta Magyarországon a Linné féle rendszertant

         Munkássága leginkább kortársai műveiben él tovább

         Itt az idő, hogy újra felfedezzük ezt a sokoldalú embert!

 

         Nevhodne zabudnutý botanik

         Prvýkrát pouz'íval v Maďarsku Linného taxonómiu

          Jeho činnost'  z'ije naďalej v prácach jeho prívrľencov

         Pris'iel čas, aby sme znovu objavili tohto viacstranného človeka!

 
 

 

 

www.locseitemeto.eoldal.hu/archiv/uploaded/1

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.