Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Dr. Genersich Antal patológiai munkássága - Patologická činnost

2010.09.30

 

1

Tisztelt Hallgatóság!

Előadásom Dr. Genersich Antal rendkívüli eredményekben bővelkedő patológiai   munkásságába enged némi bepillantást.

Váľení účastníci!

V rámci mojej prednáąky sa dozvieme o mimoriadnych úspechoch patologickej práce Dr. Antala Genersicha.

 

 

 

Kép

 

 

2

Genersich Antal korának kiemelkedő személyisége, nemzetközileg elismert iskolateremtő tudós, köztiszteletben álló gyakorló orvos és közéleti személyiség, elkerülhetetlen érdemeket szerzett 25 évi kolozsvári és 18 évi budapesti tevékenysége alatt.

Antal Genersich v jeho dobe bol vynikajúcou osobnost'ou, bol medzinárodne uznaným profesorom v zakladaní ąkôl, bol úctihodným praktizujúcim lekárom a osobnost'ou verejnej váľnosti. Získal rôzne zásluhy počas 25 ročnej kluľskej a 18 ročnej budapeątianskej činnosti.

 

3

Genersich Antal igen korán, már hallgató korában az Arányi Lajos által alapított Kórbonctani Intézet munkatársa lett.

Antal Genersich uľ vel'mi skoro, uľ ako ątudent sa stal pracovníkom Patologického Inątitútu, ktorý zaloľil Lajos Arányi.

 

Kép

 

 

4

A budapesti I. sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézetben ma is megtalálható számos kézzel írt boncjegyzőkönyve. Közülük a legérdekesebb egy thoracophagus leírása, mely később közlemény formájában is megjelent. Genersich Antal saját kezüleg készített vázlatos rajza látható a fenti képen.

V Budapeątianskom I. Patologickom a Experimentálnom Onkologickom Inątitúte aj dodnes sa nachádzajú jeho ručne písané patologické zápisnice. Z nich najzaujímavejąia je opis jedného thoraciphagusa, ktorý neskorąie bol výdaný aj vo forme oznámenia. Na hore uvedenom obraze je vlastnoručná kresba od Antala Genersicha.

 

 

Kép

 

5

Itt szeretném megjegyezni, hogy érdemes figyelni az előadás során a pirossal írt részeket, melyek azt jelzik, hogy az adott betegség leírásában Genersich a világon, de legalábbis Magyarországon az első volt. Első fontos felfedezése annak köszönhető, hogy Würzburgban Reklinghausen rábízta a második neurofibromatózisos tetem boncolását. A betegség egyértelműen látható jele, ahogy az illusztrációt szolgáló kép is mutatja, a bőrön megjelenő többszörös csomók megléte, de más bőrelváltozás is jellemzi. Genersich kiderítette, hogy az elhunyt még élő testvére hasonló betegségben szenved, így ő volt az első, aki a kórkép örökletes természetére felhívta a figyelmet.

Tu by som chcela pripomenút', ľe dávajte pozor počas prednáąky na červené časti, ktoré nás informujú o tom, ľe v popise danej choroby Genersich vo svete, predovąetkým v Maďarsku bol prvým. Prvý vynález môľe ďakova? tomu, ľe vo Würzburgu Reklinghausen poveril ho, aby pitval druhú neurofibromatologickú mrtvolu.

Jednoznačným viditel'ným znakom choroby, ako to ukazuje aj ilustrovaný obraz, sú charaskteristické koľné chumáče a zmeny koľe. Genersich priąiel na to, ľe eąte ľijúci súrodenec zosnulého má takú istú chorobu, takto on bol prvý, ktorý upozornil na dedičnú chorobu.

 

 

Kép

 

6

A következő dián látható a neurofibromatózisról szóló, Virkhow’s Archive-ban 1870-ben megjelent közleményének képe.

Na nasledujúcom obrázku je obraz o jeho oznámení, ktoré vyąlo v roku 1870 vo Virkhow´s Archíve o neurofibromatóze.

 

 

Kép

 

7

1870-ben elfogadta a Kolozsváron újonnan szervezett Orvosegyetem Pathologiai Tanszékére szóló kinevezést. A következő 25 év tudományos pályájának legeredményesebb szakasza volt. Érdeklődése igen változatos tárgyú problémák felé irányult, melyek átfogták a kórbonctan egész területét. Foglalkozott a Paccini-testekkel, a torzszülöttekkel, a leukémiával, az amyloid elfajulás kórtanával, a tuberculosissal, az actinomycosissal, a trichinosissal és más kórformákkal. Figyelemreméltó eredményei közül engedjék meg, hogy néhányat kiemeljek.

V roku 1870 prijal vymenovanie na znovu zorganizovanú Katedru Pathológie Lekárskej Univezity v Kluľi. Počas nasledujúcej 25 ročnej vedeckej činnosti mal najlepąie výsledky. Zaujímal sa o rôzne problémy, ktoré patrili do celej oblasti patológie. Zaoberal sa o rôznorodé problémy, ktoré patrili do patologickej oblasti, ako Paccini-telá, netvory, leukémia, amyloidne zmeny, tuberculosis, actinomycosis, trichinosis a inými formami choroby. Dovol'te mi, aby som z jeho výsledkov niekol'ko vyzdvyhla.

 

 8

Genersich volt az első, aki Magyarországon leírta az actinomycosist egy szarvasmarhánál észlelt eset kapcsán. A kolozsvári vágóhídon a felelős orvos megtiltotta egy olyan állat húsának árusítását, amelynek állkapcsán terjedelmes daganat volt. Ezt egy felülvizsgálat követte, melyben Genersich Antal is a bizottság tagja volt, és megállapította, hogy a beteg állat felső állcsontjára lokalizálódott daganat actinomycosis. Ez figyelemreméltó teljesítmény volt, hiszen világviszonylatban is alig néhány évvel azelőtt írták le a sugárgomba betegséget.

Genersich bol prvý, ktorý v Maďarsku opísal Actinomycosis diagnostizovaný u jednej kravy. Vedúci lekár na kluľskej bitúnke zakázal predávat' mäso takého zvieral'a, ktoré malo vel'ký nádor na čel'uąti. Nasledovala jedna kontrola, v ktorej Antal Genersich bol členom výboru a diagnostizoval, ľe choré zviera na hornej čel'uąti mal nádor a tento nádor je Actinomycosis. Bol to pozoruhodným výsledkom, keďľe vo svetovom meradle pred niekol'kými rokmi opísali chorobu Actinomyces.

 

 

 

9

Érdemes felhívni a figyelmet arra a tényre, hogy Genersichet a gyermekkori enterocolitis necrotisans (vastagbél elhalás) első leírójaként napjainkban is idézik. Az illusztráción látható is, hogy ez milyen elváltozást jelent, bevérzések, a bélfal elhalását okozó gyulladás lép fel ilyenkor.

Treba pripomenú? ten fakt, ľe Genersicha citujú aj dnes, ako prvého opisovate?a entericilitisa necrotisansa. Na ilustrácii vidno, ľe aké zmeny, krvácania, a zápal nastáva, ktorý zapríčiní úmrtie črevnej steny v takomto prípade.

 

 

Kép

 

10

Megemlítendő továbbá az a maradandó megállapítása, amit patomorfológiai vizsgálatok alapján tett a Mycobacterium tuberculosis és M. bovis fajok különbözőségére, ill. a human és bovin tuberculosis elkülönítésére vonatkozóan, rámutatva arra, hogy az emberi tuberculosis és a gyöngykór nem azonos megbetegedések. Ekkor Robert Koch ellenezte megállapítását, egy 1905-ös kongresszuson azonban maga is a humán és a bovin baktérium különbözőségéről szólt, de Genersich korábbi felfedezésének említése nélkül.

Treba pripomenút' jeho dodnes existujúce konątatovanie, na ktoré priąiel na základe patomorfologických vyąetreniach v oblasti rozdielnosti druhov Mycobacteria tuberculosis a Mycobacteria bovis, resp. rozdielnost' medzi human a bovin tuberculosisom, poukázajúc na to, ľe l'udské tuberculosis a tuberkolóza u kravy nie sú rovnaké choroby. Vtedy Robert Koch neprijal jeho stanovisko, ba na jednej kongrese v roku 1905 aj on sám hovoril o rozdielnosti baktéria human a bovin, ale bez vynáleza Genersicha.

 

Kép

 

11

Egyik kedvenc kutatási témája a trichinosis volt. Az első magyarországi esetet már 1867-ben észlelte. Kolozsváron továbbra is foglalkozott a kérdéssel, ahol egy gyógyult trichinosis esetet is ismertetett. Ez volt Erdélyben a trichinosis első leírása. A trichinellás szövetekkel különböző állatfajokkal etetéses kísérleteket végzett és megállapította azt, hogy az adott állatfaj mennyire ellenálló.

Jeho obl'úbenou výskumnou témou bola trichonosis. Prvé maďarské prípady uľ zbadal v roku 1867. V Kluľi naďalej sa zaoberal s otázkou, kde predniesol prípad vyzdraveného trichinosisa. To bol v Sedmohradku prvý opis trichinosisa. Trichinellickými tkaninami krmil jednotlivé zvieracie druhy a priąiel na to, ľe daný druh je nakol'ko odolný.

 

12

Ő volt az alkoholos cardiomyopathia első leírója, melyet szintén gondos tanulmányokra alapozott. Az érelmeszesedés szaporodó eseteit olyan befolyásnak tulajdonítja, mely az érfalakat ismételten túlfeszíti, és ilyen például a sörfogyasztás.

On bol prvý, ktorý opísal alkoholické cardiomyoathie, základom ktorého bolo taktieľ opatrené ątúdium. Častejąie prípady arteriosklerózy pripisoval takým prípadom, ktoré ľilové steny znovu roztlačili, a taký je napríklad konzumovanie piva.

 

Kép

 

13

Kiemelkedő szervező tevékenységének köszönhetően két intézetet rendezett be és egyengetett. A kezdetben szegényes, csupán egy-két helyiséges prosecturából Genersich tervei alapján épült a Kolozsvári Kórbonctani Intézet, majd 1895-ben az Anatómiai Intézet költözése után megkapta a mai I.sz. Patológia épületét, és újraszervezte a budapesti egyetem I.sz. Kórbonctani Intézetét.

Vďaka vynikajúcej organizačnej schopnosti vytvoril a viedol dve inątitúcie. Na začiatku chudobná, len 1-2 miestnost'nou prosectúry na základe Genersichových plánov postavili Patologickú Inątitúciu v Kluľi, a po odsl'ahovaní Anatomického Inątitútu v rok 1895 dostal terająiu budovu Patológie. Znovuzorganizoval Patologickú Inątitúciu budapeątianskej univerzity.

 

Kép

 

 

Kép

 

14

Fontos kiemelni klinikopathológiai szemléletét. Ő volt az első, aki fontosnak tartotta, hogy rendszeres szombatonkénti megbeszéléseken mutassák be az elmúlt hét boncolási anyagát, a klinikusok jelenléte mellett. Ezek alkalmával bemutatta a szerveket, fagyasztásos metszeteket, mindezt vetítéssel kiegészítve. Az akkoriban használatos technika egy olyan készüléket jelentett, mely szénrudakba vezetett egyenárammal nyert ívfénnyel világította meg a kivetíteni kívánt anyagot. Ezek az összejövetelek a klinikopathológiai konferenciák elődjének számíthatók.

Treba vyzdvihnút' jeho klinikopathologický názor. On bol prvý, ktorému bolo dôleľité, aby na pravidelných sobotňająích poradách hovorili o týľdňových pitvách, pri prítomnosti klinikov. Na týchto poradách ukázal orgány, zamrazené čiastky, to vąetko doplňujúc premietaním. Vtedy pouľívatel'ná technika znamenala taký stroj, ktorý jednosmerným prúdom získaný oblúkovým svetlom osvietil premietaný materiál. Tieto stretnutia sú predkami klinikopathologických konferencii.

 

Kép

 

15

Ha most visszagondolnak pár perccel ezelőtti megjegyzésemre, hogy a pirossal írott betegségek leírásában első volt, beláthatják, hogy valóban kiváló eredményekben bővelkedő patológiai munkásságról van szó.

Genersich Antal nagy olvasottsága, kiváló megfigyelőképessége és szigorúan logikus gondolkodása által mélyebbre látott mint mások,  észrevett olyan összefüggéseket és kapcsolatokat, melyek egy felületesen gondolkodó ember előtt rejtve maradnak. Sokoldalú és eredményes munkássága, szorgalma és tehetsége alapján méltán vonult be nagyjaink pantheonjába.                               

Keď si spomeniete na moju pred niekol'kými minútami hovorenú primpomienku, ľe červenú farbu som pouľívala pri prvom opise chorôb, uveríte, ľe naozaj ide o vynikajúcich výsledkoch patologickej činnosti.

Antal Genersich vel'a čítal, mal vynikajúcu schopnost' spozorovat', a jeho prísne rozmýąlanie ho viedli k tomu, ľe videl hlbąie ako ostatní, zbadal súvislosti, vzl'ahy medzi vedou, lekárskej praxi a kaľdodenným ľivotom, ktoré zostali tajné pre povrchne rozmýąl'ajúceho priemerného človeka. Na základe jeho viacstrannej plodnej činnosti, usilovnosti a talentnosti patrí do pantheonu naąích vel'kých osobností.

 

Kép

 

 

16

Köszönöm a figyelmet!

Ďakujem za pozornost'! 

 

Antal Genersich and his professional carreer - a great pathologist of Hungary

 

 

Antal Genersich (1842, Nagyszombat-1918, Budapest) was prominent character of his age, prestigious doctor and scientist. As a student, he worked in Budapest, Hungary, in the Institute of Pathology founded by Lajos Arányi in 1844.

Between 1868 and 1870 he visited the most excellent scientists of the german speech area (e.g. Rokitansky, Stricker, – Vienna; Virchow – Berlin) His first important finding was in Würzburg (1868), where Recklinghausen entrusted to him the second autopsy case of neurofibromatosis. Genersich discovered that there is one similar illness in the family of the decease. So, he was the first who recognized the hereditary nature of the disease.

In 1870 he moved to Kolozsvár and worked there for the next 25 years. This time was te most effective period of his scientific career. He was interested in diagnostic problems with a wide variety of subjects. He was engaged in tuberculosis, actinomycosis, trichinosis, leukemia, amyloidosis and other diseases.

He was the first in Hungary who described actinomycosis, in relation to a case detected in cattle. It is important to note that in our days he is still cited as the first describer of childhood enterocolitis necrotisans.

He was the first who made a distinction between Mycobacterium tuberculosis and Mycobacterium bovis revealing the fact that human and bovine tuberulosis are not the same.

He played an important role in management of two Institutes. The Institute of Pathology in Kolozsvár was built up according to Genersich’s plans. In 1895, he reorganized the Ist Pathological Institute of University of Budapest.

It is important to mention his clinicopathological approach. Regularly, once a week they discussed the autopsy cases. These discussions were the predecessors of today’s clincopathological meetings.

By right of his effective carreer, assiduity and talent Antal Genersich rightly joined the pantheon of greats.

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

l.fazakas@freemail.hu

(Fazakas László dr., 2013.02.02 18:15)

Ki írta Genersichről ezt a jó áttekintést?

Gratulálok!

Tisztelettel:

Fazakas László dr.

Re: l.fazakas@freemail.hu

(tankó attila, 2013.02.02 20:24)

Kedves Dr. Fazakas László Főorvos Úr!
Köszönjük dícsérő szavait. A dolgozatot Drd. Bugyik Edina Ph. D. hallgató állította össze, prof. emer. Szende Béla, ( Semmelweis Egyetem, I. sz. Kórbonctani........Intézet ) szakmai irányításával.
Drd. B. E. a 2010. évben hallgatói Dr. Denersich Antal Díjban részesült, amit a SE azévi nov.-i Dies Academicus ünnepségen vehetett át. Előtte 2010. szept. 30-án Késmárkon tartotta meg előadását angolul. A dolgozatot az Orvosi Hetilapban is publikálta.
Köszönjük hozzászólását. Kérjük, hogy időnként keresse fel a locseitemeto honlapot, amelyet Tóthmátyás Istvánné Hollóházy Ildikó hozott létre és gondoz.
Üdvözlettel. Tankó Attila.

fbaranyay@hotmail.com

(dr.Baranyay Ferenc, 2010.11.21 14:37)

Tisztelt Hölgyem/Uram!
Valahol mintha azt olvastam volna,hogy Genersich Antaltól származik a mondás, miszerint akármennyre fejlett lesz a klinikai orvostudomány (rtg, képalkotók)az emberi szervelváltozások szabad szemmel történő vizsgálata mindenkor szükséges lesz (nem válik fekleslegessé).Ő mondta vajon?